Dec 21, 2011"ತಲ್ಲಣ"


¥Á¼ÀÄ ©¢ÝvÉÆAzÀÄ Nt ºÀ½îAiÉƼÀUÉ

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ DAiÀÄvÀ¦à ªÀÄuÁÚVªÉ

E°, ºÉUÀÎt, ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀAvÉ NqÁrPÉÆArªÉ

CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ PÉ®ªÀÅ UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÀÆ ®UÉάÄnÖªÉ

C¤jÃQëvÀ £ÉʸÀVðPÀ zÁ½UÉ ¥ÀƪÀð vÀAiÀiÁj¬Ä®èzÉ,

MmÁÖgÉ ¥Á¼ÀÄ ©¢ÝvÉÆAzÀÄ Nt ºÀ½îAiÉƼÀUÉ


vÁ®ÆPï D¦üûù¤AzÀ §AzÀ ¥ÀjºÁgÀ ZÀlUÀ¼À ¥Á¯Á¬ÄvÀÄ

D¸ÉAiÀÄ ¨É£ÀßwÛ vÀAzÀ PÀrªÉÄ PÁé°n gÉñÉä ¹ÃgÉ ºÀjzÀĺÉÆìÄvÀÄ

©¹®Ä, ªÀļÉ, UÁ½, ºÀUÀ®Ä-gÁwæAiÀÄ° UÀzÉÝV½AiÀÄzÉ ºÁ¹UÉAiÀÄ°

¨ÉªÀgÀĪÀ dqÀUÀnÖzÀ zÉúÀ ±ÁmïðPÀmï zÁj ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ

§jà HºÉUÀ¼Éà vÀÄA©zÀ ªÉÄmÉÆæ ¹n PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À ¸É¼ÉvÀPÉÌ

§AzÀªÀ£ÀÄ PÁAQæÃmï PÁr£À°è PÀPÁÌ©QÌ

«®PÀëtªÁzÀ ªÀiÁqÀæ£ï ¯ÉÊ¥sóï ¸ÉÖöÊ°UÉ

FUÀ vÁ£É ªÉƯɺÁ®Ä ©lÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀAUÁ®Ä

¤UÀðwPÀ C¯ÉªÀiÁjAiÀÄAvÉ ¥sóÀÄmï¥Áw£À mÁ¥Àð°£ï UÀÄr¸À®°è

ªÀÄ®VzÀgÉ ºÉÆgÀUÉ PÁtĪÀ ªÀÄÄAUÁ®Ä


¥sóÁåµÀ£ï zɪÀé CªÀÄjPÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄV vÉÆj¸ÀĪÀ ZÀrØ-¨ÁæUÀ¼À

£ÉÆÃrzÁUÀ ºÀ¸ÀÛªÉÄÊxÀÄ£ÀPÀÆÌ ¥Éæöʪɹ¬Ä®èzÀ VfVf

¯ÉÆà ªÉøïÖ ¥ÁåAlÄUÀ½UÉ ¸ÉÆAl PÀ¼ÉzÀÄPÉÆÃAqÀ UÀAqÀÄ

vÉÆqɬĮèzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉgÀUÀÄ ºÁ¹zÀÄÝ ¥ÁvÉæ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è

UÀÄr¸À® ªÀÄÄAzÉ PÉʺÉÆvÀÄÛ PÀÆvÀ §wÛ ºÉÆÃzÀ ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄ C¸ÀàµÀÖ

PÀtÄÚUÀ¼À°è ¹A§¼À MgɹPÉƼÀîzÉ DqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀ̼À §zÀÄPÀÄ ZɯÁ覰è


G¥ÀAiÉÆÃV¹ ©lÖ ²y® ¸ÀƼÉAiÀÄAvÀ ªÉÄʬĮèzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À

C¹Ü¥ÀAdgÀzÀ £ÀqÀĪÉ, ¸ÀA§æªÀÄzÀ ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉAiÀÄAvÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ E£ÀÆß fêÀAvÀ

ºÀ½îAiÀiÁV G½AiÀÄzÀ ºÀ½îAiÀÄ ¸ÀA¢UÉÆA¢UÀ¼À°è ¸Àä±Á£À ªÀiË£À

PÀuÉÚzÀÄjUÉ PÀAqÀ ªÉʨsÀªÀ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É G½zÀzÀÄÝ ªÀiÁvÁqÀzÀ ªÀiË£À


(After reading this poem my brother Dinakar Moger sent above photo, Thanks Anna )

=====

=====

12 comments:

 1. ನಾಗರಾಜು...

  ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ..
  ತುಂಬಾ "ಪವರ್ ಫುಲ್ ಸಾಲುಗಳು"... !!

  ReplyDelete
 2. ನಾಗು,
  ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಕವನ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿವೆ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಕವನ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಕವನವನ್ನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇರು

  ReplyDelete
 3. very nice...

  vaastavada kapaaLakke hoDeda haagide....

  ReplyDelete
 4. ನಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು.. ಸುಗುಣ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ..
  ಬೆವರುವ ಜಡಗಟ್ಟಿದ ದೇಹ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಚ್ಯ ಪದಗಳು..!!

  ReplyDelete
 5. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಹಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವಿರಿ.
  ಅಡಿಗರ ಕವನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ.

  ReplyDelete
 6. ನಾಗಣ್ಣ ಇದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಶೈಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್!

  ReplyDelete
 7. ನಲ್ಮೆಯ NRK;ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಚಂದದ ಕವನ.ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂತಹ ಪ್ರೌಢ ಕವನಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆ.

  ReplyDelete
 8. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
  ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.
  ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ :-)

  ReplyDelete
 9. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ....ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ....ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು....

  ReplyDelete